GDPR

Informace a přístup k osobním údajům

Cestovní kancelář ALEXANDRIA a.s. nakládá s informacemi, které se týkají jejích zákazníků/klientů a které představují tzv. osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, v textu rovněž jako „Nařízení“).

V souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení jsou poskytovány níže uvedené informace:
Správce osobních údajů: ALEXANDRIA a.s., se sídlem Poupětova 1128/22, 170 00 Praha 7
IČO: 25661507, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka: 59046
kontaktní údaje: ALEXANDRIA a.s., centrála Španělská 2/770, 120 00 Praha 2, info@alexandria.cz, tel.:+420 221 466 466
(dále jen jako „CK ALEXANDRIA“)

Účel zpracování osobních údajů:
Rozsah zpracovávaných osobních údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely může CK ALEXANDRIA zpracovávat osobní údaje přímo na základě smlouvy o zájezdu, na základě svého oprávněného zájmu nebo na základě zákona (tedy bez nutnosti souhlasu), pro jiné účely pouze na základě souhlasu.

I. Plnění smlouvy o zájezdu – zpracování ve smyslu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b)
Nařízení
Za účelem uzavření smlouvy o zájezdu a jejího plnění je CK ALEXANDRIA, oprávněna zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje. Jde o osobní údaje, bez kterých by CK ALEXANDRIA nebyla schopna zajistit zájezd sjednaný příslušnou smlouvou o zájezdu, tj. osobní údaje v rozsahu identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, bydliště, v odůvodněných případech číslo cestovního dokladu a datum platnosti cestovního dokladu), kontaktní údaje (kontaktní adresa, telefon/mobil, e-mail), údaje o účasti na cestovním pojištění a údaje o zdravotním omezení.
Pro účely plnění smlouvy o zájezdu budou výše uvedené osobní údaje v nezbytném rozsahu poskytnuty též dodavatelům CK ALEXANDRIA, zejména hotelům či jiným ubytovacím zařízením a přepravním společnostem. Identifikační údaje těchto dodavatelů jsou uvedeny ve smlouvě o zájezdu, pokynech k zájezdu, případně je obdržíte během zájezdu. Tito dodavatelé jsou potom také povinni zajistit bezpečné nakládání s Vašimi osobními údaji dle příslušných ustanovení Nařízení a za toto nakládání jsou rovněž odpovědni. Dovolujeme si Vás upozornit, že pokud se Vaše zájezdová destinace nachází mimo Evropskou unii, budou Vaše osobní údaje poskytnuty také příjemcům osobních údajů v této (třetí) zemi (zejm. hotelům) či v jiné třetí zemi (dopravním společnostem).
Podrobnější informace o tom, zda existuje rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně údajů či existují vhodné záruky a prostředky pro předávání osobních údajů do této třetí země, poskytne CK ALEXANDRIA na Vaši žádost.
Uvedené osobní údaje budou za účelem plnění smlouvy o zájezdu zpracovávány po dobu platnosti smlouvy o zájezdu a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy.

II. Splnění právní povinnosti – zpracování ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c)
Nařízení
CK ALEXANDRIA je, v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními Za tímto účelem CK ALEXANDRIA zpracovává Vaše identifikační údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, bydliště) a kontaktní údaje (kontaktní adresa, telefon/mobil, e-mail).
Uvedené osobní údaje budou za účelem splnění právní povinnosti uloženy u CK ALEXANDRIA (jako správce ve smyslu Nařízení) po dobu tří let od skončení smluvního vztahu.

III. Zasílání obchodních sdělení – zpracování ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f)
Nařízení
CK ALEXANDRIA má jako správce oprávněný zájem na tom, aby Vám mohla nabízet své další služby. Za tímto účelem je CK ALEXANDRIA jako správce oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje a oslovovat Vás bez nutnosti udělení zvláštního souhlasu z Vaší strany. S tímto záměrem je s osobními údaji obdrženými v rámci smlouvy o zájezdu (s výjimkou zvláštní kategorie osobních údajů) a jinými osobními údaji týkajícími se uzavřeného smluvního vztahu (jako jsou informace o zájezdové destinaci, o klasifikaci ubytování, o ceně zájezdu, době úhrady apod.) prováděno profilování, které CK ALEXANDRIA umožňuje poskytnout Vám informace o jejích dalších službách přizpůsobené Vašim potřebám.
Osobní údaje budou za účelem zasílání obchodních sdělení zpracovávány po dobu tří let od skončení smluvního vztahu.

IV. Zasílání obchodních sdělení na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů – zpracování ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a)
Nařízení
U subjektů, které udělily souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení (aniž by se staly zákazníky CK ALEXANDRIA), zpracovává CK ALEXANDRIA s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu kontaktní údaje, které jí subjekt dá pro tento účel k dispozici. Pokud je tento souhlas udělen prostřednictvím internetových stránek provozovaných CK ALEXANDRIA, jsou společně s těmito kontaktními údaji zpracovány i údaje z cookies CK ALEXANDRIA, které jsou umístěny na internetových stránkách, na kterých byl tento souhlas udělen, a to jen v případě, že má subjekt cookies ve webovém prohlížeči povoleny.

Vaše práva související se zpracováním osobních údajů CK ALEXANDRIA
Jako subjekt údajů ve smyslu Nařízení máte následující práva související se zpracováním Vašich osobních údajů:
1. Právo vznést námitku – proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a nabízení dalších služeb, včetně profilování, máte právo vznést kdykoli námitku. Jakmile vznesete námitku proti zpracování, přestaneme Vaše osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat;
2. Právo na přístup k osobním údajům – jako subjekt údajů můžete od CK ALEXANDRIA požadovat potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou CK ALEXANDRIA zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům spolu s následujícími informacemi o:
a) účelech zpracování, b) kategoriích dotčených osobních údajů, c) příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou Vaše osobní údaje zpřístupněny, d) plánované době uložení osobních údajů, nebo (není-li to možné určit) o kritériích použitých pro stanovení této doby, e) existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování anebo práva vznést námitku proti tomuto zpracování, f) právu podat stížnost u dozorového úřadu, g) veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, h) o skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování, i) vhodných zárukách, které se vztahují na předání osobních údajů do třetí země.
CK ALEXANDRIA Vám poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na Vaši žádost však může CK ALEXANDRIA účtovat přiměřený poplatek;
3. Právo na opravu – jako subjekt údajů ve smyslu Nařízení máte právo na to, aby CK ALEXANDRIA bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení;
4. Právo na omezení zpracování – v kterémkoli z níže uvedených případů máte právo na to, aby CK ALEXANDRIA omezila zpracování Vašich osobních údajů:
a) popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby CK ALEXANDRIA mohla přesnost osobních údajů ověřit, b) zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití, c) CK ALEXANDRIA již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, d) Vznesete-li námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvodu CK ALEXANDRIA převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
5. Právo na výmaz – máte právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, pokud CK ALEXANDRIA neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů.
6. Právo na přenositelnost údajů – jestliže je zpracování Vašich osobních údajů prováděno automatizovaně a je založeno na souhlasu nebo na plnění smlouvy, máte právo na to, aby CK ALEXANDRIA předala zpracovávané osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, jinému správci, je-li to technicky proveditelné.
7. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů – souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odvolat. Učinit tak můžete podepsaným písemným oznámením zaslaným na kontaktní adresu nebo email CK ALEXANDRIA uvedený výše. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

Jak uplatnit svá práva
1. Svá práva, plynoucí ze zpracování osobních údajů CK ALEXANDRIA, můžete jako subjekt osobních údajů ve smyslu Nařízení, uplatnit kontaktováním CK ALEXANDRIA na kontaktních údajích uvedených výše.
2. Stejně tak můžete na uvedených kontaktních údajích podat stížnost ohledně činnosti CK ALEXANDRIA jako správce nebo příjemce osobních údajů. V takovém případě musí být ze stížnosti zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem.
V opačném případě (je-li to nutné k vyřízení) Vás CK ALEXANDRIA vyzve k doplnění ve stanovené lhůtě. Nebude-li stížnost doplněna, nebude moci být vyřízena.
3. Na postup CK ALEXANDRIA lze podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Výše uvedené platí přiměřeně i ve vztahu k osobám, v jejichž prospěch zákazník smlouvu o zájezdu uzavřel (spolucestující).

PDF verze: Informace a přístup k osobním údajům

ZPĚT

Předávání osobních údajů do třetích zemí

Cestovní kancelář ALEXANDRIA a.s, se sídlem Poupětova 1128/22, 170 00 Praha 7, IČO: 25661507, zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, Vložka B 23999, (dále jen jako „CK ALEXANDRIA“), správce nakládající s osobními údaji svých zákazníků, tímto podrobněji informuje o možném předání těchto osobních údajů do třetích zemí, tedy do zemí mimo EU.

Zajištění splnění některých služeb v rámci smlouvy o zájezdu - pokud se Vaše zájezdová destinace nachází mimo Evropskou unii - vyžaduje, aby CK ALEXANDRIA předávala Vaše osobní údaje také příjemcům osobních údajů v této (třetí) zemi (zejm. hotelům) či v jiné třetí zemi (dopravním/leteckým) společnostem.

CK ALEXANDRIA předává Vaše osobní údaje do třetích zemí vždy v souladu s legislativními požadavky, zejm. Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, v textu rovněž jako „Nařízení“). Znamená to, že v každém případě předáním je ochrana Vašich osobních údajů zabezpečena.

Při předávání osobních údajů mimo území ČR, ale současně do států EU (kdy jako na součást EU je v tomto kontextu třeba pohlížet i na Island, Norsko a Lichtenštejnsko, neboť zde bude Nařízení rovněž platit), není volný pohyb osobních údajů z důvodu ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů omezen ani zakázán, neboť v zemích EU platí díky Nařízení stejně vysoký standard právního rámce ochrany osobních údajů.

Jestliže jsou Vaše osobní údaje předávány do (třetí) země mimo EU, CK ALEXANDRIA dohlíží na to, aby Vaše osobní údaje byly předány do zemí, o kterých Komise rozhodla, že tyto země zajišťují odpovídající úroveň ochrany. Seznam třetích zemí či území, v nichž podle rozhodnutí Komise je zajištěna odpovídající úroveň ochrany, naleznete klikem na: uoou.cz.

V případě třetí země neuvedené v seznamu rozhodnutí Komise předává CK ALEXANDRIA Vaše osobní údaje hotelům, dopravním/leteckým společnostem, příp. dalším nutným subjektům, ve smyslu čl. 49 odst. 1 písm. b) Nařízení, neboť toto předání je nezbytné pro splnění smlouvy o zájezdu uzavřené mezi Vámi a CK ALEXANDRIA.

Výše uvedené platí obdobně i k předání osobních údajů osob, v jejichž prospěch zákazník smlouvu o zájezdu uzavřel (spolucestující).

CK ALEXANDRIA přistupuje odpovědně k ochraně osobních údajů, které v rámci své činnosti zpracovává a které za účelem plnění uzavřené smlouvy o zájezdu předává v rámci EU i do třetích zemí. V případě dotazů nebo podnětů ze strany subjektů údajů je možné se obrátit na CK ALEXANDRIA na níže uvedených kontaktech.

PDF verze: Předávání osobních údajů do třetích zemí

ZPĚT

Poučení cookies

Vážení uživatelé,

na tomto místě si Vás dovolujeme přehledně informovat v otázkách a odpovědích o tom, jak používáme soubory cookies ve vztahu k ochraně a zpracování Vašich osobních údajů.

1. Kdo spravuje Vaše osobní údaje?

Správcem Vašich osobních údajů je Cestovní kancelář ALEXANDRIA a.s.

2. Jak můžete správce mých osobních údajů kontaktovat?

Pokud Vás zajímá, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete nás kontaktovat na emailovej adrese marketing@alexandria.cz

3. Jak mohu vyjádřit souhlas s ukládáním cookies v mém zařízení?

V nastavení svého prohlížeče můžete nastavit ukládání cookies do Vašeho zařízení. Toto nastavení lze považovat za souhlas se zpracováním osobních údajů. Prohlížeč je tak nástrojem zprostředkování souhlasu. Pokud si nepřejete ukládání cookies, postačuje toto nastavení vhodně upravit ve Vašem prohlížeči.

4. Jaké osobní údaje za pomoci cookies zpracováváme a proč?

Níže přehledně uvádíme, které Vaše osobní údaje za pomoci cookies zpracováváme, proč je zpracováváme, a na jak dlouho je ukládáme.

Pokud jste naším zákazníkem, zpracováváme o Vás následující osobní údaje:

Osobní údaje, které zpracováváme: Účel zpracování: Právní důvod zpracování: Doba uložení
Údaje o nastavení prohlížeče Zjednodušení použití webových stránek Oprávněný zájem správce 14 dní
Údaje o zobrazených zájezdech Marketing – nabízení obdobných nabídek Souhlas 14 dní

5. Komu zpřístupňujete osobní údaje takto získané?

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme poskytovateli on-line reklamních služeb společnosti Google LLC, který je zpracovává na základě automatického zpracování za účelem personalizace reklam.

6. Předáváte moje osobní údaje do třetích zemí, tzn. mimo země EU?

Seznam třetích zemí či území, v nichž podle rozhodnutí Komise je zajištěna odpovídající úroveň ochrany, naleznete na https://www.uoou.cz/prehled-pripadu-predavani-osobnich-udaju-do-zahranici-u-nichz-neni-nutne-zadat-urad-o-povoleni/ds-1649/p1=1649

Vaše osobní údaje předáváme prostřednictvím společnosti Google LLC do zemí mimo EU. Údaje předáváme na základě:

  • existence rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů
  • vhodných záruk, které jsou zakotveny v dokumentu The EU–US Privacy Shield Framework

Naše cookies respektují Vaše soukromí


Ať navštívíte jakoukoli webovou stránku, velmi pravděpodobně se potkáte s možností nastavit si své cookies. Tyto cookies zpravidla neidentifikují Vás osobně , ale slouží k vylepšení fungování stránky, k usnadnění pohybu po dalších podstránkách, ke statistickým účelům a k personalizaci Vašich preferencí.
Také na této stránce používáme soubory cookies. Některé z nich jsou k fungování stránky nezbytné, o těch dalších můžete rozhodnout sami. Kliknutím na tlačítko Souhlasím nám dáte souhlas s použitím všech cookies na webu, po kliknutí na tlačítko Nastavení se dozvíte více informací o cookies a zároveň můžete povolit jen některé z nich.
Samozřejmě máte právo kdykoli změnit názor, uložené cookies vymazat a nastavení změnit.

Děkujeme, přejeme příjemné prohlížení našich stránek a úspěšný výběr dovolené přesně podle Vašich představ :)

Nastavení

Cookies máte ve svých rukou


Nastavení cookies

Funkční a nezbytné
Funkční cookies jsou nezbytné pro správné fungování našich stránek a nelze je tedy vypnout. Díky nim jsme např. schopni zobrazit Vám výsledek vyhledávání zájezdu dle Vámi zadaných parametrů a spočítat Vám jeho cenu.
Marketingové
Tyto coookies zpravidla využívají naši partneři a díky nim jsme schopni zobrazovat Vám to, co Vás nejvíce zajímá. Nejedná se o ukládání osobních údajů, ale o práci s identifikátory, které se využívají k cílení, identifikaci zájmů a preferencí a zobrazování adekvátního obsahu, který těmto preferencím odpovídá.
Analytické
Díky těmto cookies jsme schopni vyhodnocovat chování návštěvníků na našich stránkách, díky čemuž pro Vás můžeme naše stránky dále vylepšovat a zjednodušovat běžné činnosti jako vyhledávání či objednávání zájezdu tak, aby pro Vás bylo co nejpřívětivější.