Souhrn všech akcí a slev CK Alexandria

AKCE 125

Rozhodne-li se zákazník, že má zájem svůj zájezd zrealizovat až v roce 2021, získá 125 % hodnoty zaplacené částky (výjimku tvoří pojištění, které se do této částky nezapočítává a které zůstává v platnosti i pro nový zájezd) k čerpání na nákup libovolného zájezdu z nabídky CK Alexandria na léto 2021.

Má-li zákazník zájem svůj zájezd zrealizovat až v roce 2021 a získat 125 % hodnoty zaplacené částky, musí aktivně požádat a to písemnou formou (např. e-mailem).

Převedenou hodnotu ani její část nelze proplatit v penězích (na rozdíl od poukazu na zájezd - lex voucheru, který je „jen“ na 100 % hodnoty uhrazených plateb, a který lze po 31. 8. 2021 vyměnit za peníze).

Zákazník má možnost vybrat si tento zájezd až do 31. 3. 2021 (termín, do kdy je třeba zájezd vybrat, ne realizovat).

Na základě dohody mezi objednavatelem a CK ALEXANDRIA a.s. lze Smlouvu o zájezdu převést i na jinou osobu.

Hodnotu 125% částky zaplacené na zálohách dle Smlouvy o zájezdu lze čerpat na zájezd v ceně minimálně odpovídající této hodnotě či vyšší.

V případě přesunutí zájezdu na rok 2021 s navýšením úhrady o 25 %, bude zákazníkovi vystavena změna smlouvy o zájezdu. Smlouva zůstává v platnosti i na další rok. Nemění se podstatné náležitosti, ani zprostředkovatel zájezdu (provizní prodejce).

Pokud zákazník bude chtít svůj zájezd zrealizovat v roce 2020, pak může čerpat částku v hodnotě veškerých uhrazených plateb za zájezd, a to za všechny cestující, tak, jak byli uvedeni ve Smlouvě o zájezdu (cestovní pojištění zůstane v platnosti i pro nový zájezd), nikoli částku v hodnotě 125 % uhrazené částky!

Akce platí na zájezdy zakoupené do 13. 3. 2020.

Příklad:
Dosud uhrazeno: 20 000 Kč
Pokud se zákazník rozhodne (nejpozději 30 dní před nástupem na zájezd), že svou dovolenou odloží, pak na nákup zájezdu na léto 2021 bude mít částku ve výši 25 000 Kč (místo původních 20 000 Kč).
Pokud zákazník bude chtít svůj zájezd zrealizovat v roce 2020, pak na nákup zájezdu bude mít částku ve výši 20 000 Kč (v hodnotě uhrazených plateb).

ZPĚT NA SEZNAM VÝHOD A BONUSŮ
LEX VOUCHER

Zákon č. 185/2020 sb. o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-COV-2 na odvětví cestovního ruchu řeší způsob vypořádání uhrazených plateb zrušeného zájezdu přeměnou na poukaz za zájezd (lex voucher). Tento zákon se použije na zájezdy s termínem zahájení od 20. února 2020 do 31. srpna 2020.

a) OCHRANNÁ DOBA

CK ALEXANDRIA a. s. využije ochrannou dobu stanovenou v zákoně č. 185/2020 Sb., pro všechny zájezdy s termínem zahájení od 20. února 2020 do 31. srpna 2020, které nebude možné realizovat.

Ochranná doba je doba, o kterou se odkládá vrácení plateb uhrazených společnosti ALEXANDRIA a.s. zákazníkem nebo v jeho prospěch za zájezd, jestliže tento peněžitý dluh vznikl pořadateli zájezdu v důsledku odstoupení od smlouvy o zájezdu podle § 2535 nebo § 2536 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku.

§ 2535 občanského zákoníku:
Zákazník má právo odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu bez zaplacení odstupného, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu. V takovém případě má zákazník právo na vrácení veškerých uhrazených plateb za zájezd, nemá však právo na náhradu škody.

§ 2536 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku:
Pořadatel může odstoupit od smlouvy, pokud mu v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu oznámil zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu.

b) POUKAZ NA ZÁJEZD (LEX - VOUCHER)

Poukaz na zájezd v souladu se zákonem č. 185/2020 Sb. se vydává zákazníkovi - objednavateli na částku, odpovídající hodnotě veškerých uhrazených plateb za zájezd, a to za všechny cestující, tak, jak byli uvedeni ve Smlouvě o zájezdu. Nad rámec uvedené hodnoty je součástí poukazu na zájezd i cestovní pojištění, které zůstává v platnosti i pro nový zájezd. V případě nevyčerpání poukazu na zájezd je pojistné nevratné.

Poukaz na zájezd bude zasílán elektronicky (zákazník bude informován o využití ochranné lhůty ze strany CK ALEXANDRIA a. s.), případně v tištěné podobně (CK ALEXANDRIA a. s. bude tyto případy řešit individuálně).

Pokud zákazník neuhradil zájezd v plné výši, pak poukaz není možné směnit za náhradní zájezd stejné jakosti, aniž by zákazník doplatil původní cenu zájezdu.

Pokud zákazník uhradil zájezd v plné výši a je-li navrhovaný náhradní zájezd stejné jakosti, nesmí pořadatel požadovat od zákazníka nad rámec poukazu na zájezd doplacení případného rozdílu v ceně oproti původní smlouvě o zájezdu. Je-li navrhovaný náhradní zájezd vyšší jakosti, je zákazník povinen zaplatit rozdíl v ceně jen tehdy, jestliže pořadatel zákazníkovi nabídl současně také zájezd stejné jakosti a zákazník této nabídky nevyužil.

Na základě dohody mezi objednavatelem a CK ALEXANDRIA a.s. lze poukaz na zájezd převést i na jinou osobu, ovšem pouze a jedině při uplatnění (při koupi nového zájezdu).

Uzavřené pojištění se společností ERV Evropská pojišťovna, a. s., se sídlem Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8, IČO 492 40 196, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze ke spisové značce B 1969, zůstává v platnosti i po zániku Smlouvy o zájezdu a bude upraveno podle podmínek nového zájezdu. Při výběru zájezdu vyžadujícího vyšší či širší pojistnou ochranu zákazník doplatí pouze rozdíl v ceně. Pokud nedojde k uplatnění poukazu na nový zájezd, pojištění zanikne bez náhrady.

Platnost poukazu nastává okamžikem doručení poukazu zákazníkovi a je platný po dobu trvání ochranné doby, tj. končí nejpozději 31. srpna 2021.

Částku uvedenou na poukazu je možné využít na kterýkoliv zájezd z nabídky cestovní kanceláře ALEXANDRIA a. s.

Tento poukaz na zájezd je chráněn pojištěním pro případ úpadku pořadatele podle zákona upravujícího některé podmínky podnikání a výkon některých činností v oblasti cestovního ruchu.

Závazek CK jehož plnění bylo odloženo po dobu trvání ochranné doby (do 31. 8. 2021), se považuje za splněný využitím poukazu na zájezd k úhradě ceny náhradního zájezdu, která není nižší než peněžní částka.

Poukaz lze uplatnit ve všech značkových prodejnách CK ALEXANDRIA a. s., na našich webových stránkách www.alexandria.cz a u prodejce, u kterého byl původní zájezd zakoupen.

V případě, že zákazník nepožádá CK ALEXANDRIA a. s. o náhradní zájezd nebo nevyužije nabídky pořadatele k uzavření smlouvy o zájezdu, vrátí pořadatel zákazníkovi veškeré uhrazené platby nejpozději do 14 dnů od skončení ochranné doby. Zákazník - objednavatel nemůže žádat peníze dříve než po uplynutí 12 měsíců od vydání poukazu (lex voucheru).

c) ZÁJEZD STEJNÉ JAKOSTI

Zájezd stejné jakosti se bude minimálně (tedy nejméně) shodovat s původním zájezdem podle původní Smlouvy o zájezdu ve všech podstatných parametrech určujících charakter zájezdu a jeho podmínky:

 • nesmí dojít ke změně počtu zákazníků,
 • nesmí dojít ke změně počtu dospělých a dětí,
 • nesmí dojít ke změně počtu platících osob,
 • nesmí dojít ke změně jmen zákazníků,
 • termín konání nového zájezdu by měl kopírovat původní termín,
 • typ dopravy a dopravní prostředek musí být zachován,
 • délka nového zájezdu musí být minimálně stejná jako délka zájezdu původního,
 • musí být zachována kategorie hotelu, typ ubytování a rozsah stravování,
 • nový zájezd musí být v minimálně stejné ceně,
 • nový zájezd nesmí být z nabídky PROGRAM SENIOR 55PLUS (toto ustanovení neplatí, je-li i původní zájezd z nabídky PROGRAM SENIOR 55PLUS),
 • nový zájezd nesmí být z nabídky DÍTĚ ZCELA ZDARMA (toto ustanovení neplatí, je-li i původní zájezd z nabídky DÍTĚ ZCELA ZDARMA).

d) KDO MŮŽE POUKAZ ODMÍTNOUT (výjimky)

Je-li zákazníkem osoba, která je ke dni doručení písemného oznámení CK ALEXANDRIA a. s. o využití ochranné doby držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, osoba vedená v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, osoba těhotná, osoba čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, osoba starší 65 let nebo osamělý rodič pečující o nezaopatřené dítě, ochranná doba končí oznámením zákazníka o odmítnutí poukazu na zájezd. Ochranná doba končí oznámením zákazníka o odmítnutí poukazu na zájezd dále v případě zaměstnance, který ke dni doručení oznámení pořadatele o využití ochranné doby nemohl po dobu nejméně 30 dnů konat práci pro jiné překážky na straně zaměstnavatele podle § 208 a 209 zákoníku práce. Ochranná doba končí oznámením zákazníka o odmítnutí poukazu na zájezd také v případě škol a školských zařízení, které jsou zapsány do rejstříku škol a školských zařízení (všechny uvedené osoby dále společně jen jako „Chráněné osoby“).

Poukaz může odmítnout pouze objednavatel zájezdu a to do 14 dní od data vystavení! Splnění výše uvedených podmínek, je objednavatel povinen prokazatelně, věrohodně a jednoznačně doložit, a to originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušného potvrzení nebo listin prokazujících jejich splnění. Tyto dokumenty musí zákazník zaslat na adresu CK ALEXANDRIA a.s., Španělská 2, 120 00 Praha 2. S ohledem na ochranu osobních údajů, pod názvem společnosti musí zákazník uvést „LEX – VOUCHER“. Současně s doklady musí zákazník (objednavatel) zaslat i číslo účtu, na který bude platba odeslána. Na doklady, které budou zaslány jinou cestou (například prostřednictvím prodejce, e-mailem apod.), nemůže naše cestovní kancelář brát zřetel!!!
Objednavateli zájezdu (pouze na účet objednavatele nebo na účet uvedený objednavatelem) vrátíme částku, odpovídající hodnotě veškerých uhrazených plateb za zájezd, a to za všechny cestující, tak, jak byli uvedeni ve Smlouvě o zájezdu. Částka odpovídající hodnotě plateb za cestovní pojištění je nevratná.

V souladu s informací Ministerstva pro místní rozvoj ČR ze dne 30. dubna 2020 bude CK ALEXANDRIA a.s. posuzovat, zda je chráněnou osobou zákazník, kterému vzniklo právo na vrácení plateb přijatých za zájezd (osoba, která zájezd prokazatelně uhradila). Pokud je chráněnou osobou zákazník, který za celý zájezd platil, což je typicky objednatel, může poukaz odmítnout jako celek. Pokud je chráněnou osobou někdo z cestujících, který za zájezd sám neplatil, pak nemůže objednatel poukaz odmítnout.

e) ČÍM SE MUSÍ CHRÁNĚNÁ OSOBA PROKÁZAT

Pokud kdokoliv uplatňuje nějaké své právo, bude nám to muset prokázat:

Osoba starší 65 let

není potřeba dokladovat - CK Alexandria a.s. ověřuje datum narození ve Smlouvě o zájezdu (pokud objednavatelem je osoba starší 65 let a není cestujícím, pak musí tuto skutečnost doložit ověřenou kopií OP, pasu nebo řidičský průkaz)

Držitel průkazu osoby se zdravotním postižením

průkaz TP, ZTP a ZTP/P

Osoba vedená v evidenci Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání

potvrzení příslušného Úřadu práce

Osoba těhotná

ověřená kopie těhotenského průkazu

Osoba čerpající mateřskou dovolenou

potvrzení od Okresní správy sociálního zabezpečení nebo zaměstnavatele (s uvedením kontaktu na zaměstnavatele) a čestné prohlášením s úředně ověřeným podpisem

Osoba čerpající rodičovskou dovolenou

potvrzení příslušného Úřadu práce (odbor sociálních dávek) nebo zaměstnavatele (s uvedením kontaktu na zaměstnavatele) a čestné prohlášením s úředně ověřeným podpisem

Osamělý rodič pečující o nezaopatřené dítě

potvrzení zaměstnavatele či OSSZ, u kterého uplatňuje úlevy, OSVČ – finanční úřad, podklady (ve všech případech) musí být doplněné o čestné prohlášení (rovněž s úředně ověřeným podpisem)

Osoba, která ke dni doručení oznámení CK o využití ochranné doby, nemohla po dobu nejméně 30 dnů vykonávat práci pro jiné překážky na straně zaměstnavatele podle § 208 a 209 ZP

potvrzení zaměstnavatele s uvedením kontaktu na zaměstnavatele

Tyto skutečnosti se prokazují ke dni doručení oznámení pořadatele o využití ochranné doby, tj. ke dni, kdy zákazník obdržel poukaz na zájezd. Čestné prohlášení musí být také k tomuto dni.

ZPĚT NA SEZNAM VÝHOD A BONUSŮ
ZRUŠENÍ ZÁJEZDU (STORNO ZÁJEZDU)

Odstoupí-li zákazník od Smlouvy o zájezdu na základě svého svobodného rozhodnutí, nebo odstoupí-li CK od Smlouvy o zájezdu před zahájením zájezdu z důvodu porušení povinnosti zákazníka (tj. podle § 2533 občanského zákoníku), je CK po zákazníkovi, se kterým se takto Smlouva o zájezdu ruší a objednavateli zájezdu, po obou společně a nerozdílně, oprávněna požadovat zaplacení odstupného ve výši stanovené Smlouvou o zájezdu.

Ještě než se rozhodnete odstoupit od smlouvy o zájezdu (zrušit smlouvu o zájezdu), zvažte, zda raději nevyužít jinou, výhodnější variantu řešení, například AKCE 125 – viz výše.


POUKAZ NA ZÁJEZD NA ČÁSTKU V HODNOTĚ ODPOVÍDAJÍCÍ 10 % ZE ZAPLACENÉHO ODSTUPNÉHO

Zanikla-li smlouva o zájezdu podle § 2533 občanského zákoníku (tj. odstoupí-li zákazník od Smlouvy o zájezdu na základě svého svobodného rozhodnutí, nebo odstoupí-li CK od Smlouvy o zájezdu před zahájením zájezdu z důvodu porušení povinnosti zákazníka) a bylo zaplaceno odstupné, má zákazník u zájezdů s termínem zahájení od 20. února 2020 do 31. srpna 2020 právo požádat cestovní kancelář o vydání poukazu v hodnotě 10 % zaplaceného odstupného (tedy 10 % hodnoty zaplacených stornopoplatků), a to do 14 dnů ode dne, kdy zákazník požádal pořadatele o vydání poukazu na zájezd. O vydání tohoto poukazu na zájezd může zákazník požádat do 3 měsíců ode dne zániku smlouvy o zájezdu.

Poukaz na zájezd na částku v hodnotě odpovídající 10 % ze zaplaceného odstupného, na které má CK nárok, se vydává zákazníkovi - objednavateli zájezdu, a to za všechny cestující, tak, jak byli uvedeni ve Smlouvě o zájezdu.

Poukaz na zájezd nelze převést na jinou osobu.

Doba platnosti poukazu je 12 měsíců od jeho vydání.

Poukaz lze využít na kterýkoliv zájezd z nabídky CK ALEXANDRIA a. s.

Poukaz, ani jeho část, nelze směnit za peníze.

Tento poukaz na zájezd je chráněn pojištěním pro případ úpadku pořadatele podle zákona upravujícího některé podmínky podnikání a výkon některých činností v oblasti cestovního ruchu.

V případě, že zákazník nepožádá CK o zájezd nebo nevyužije nabídky CK k uzavření smlouvy o zájezdu, marným uplynutím doby platnosti, poukaz v hodnotě odpovídající 10% ze zaplaceného odstupného zaniká.

Poukaz lze uplatnit ve všech značkových prodejnách CK ALEXANDRIA a. s., na našich webových stránkách www.alexandria.cz a u prodejce, u kterého byl původní zájezd zakoupen.

ZPĚT NA SEZNAM VÝHOD A BONUSŮ
SROVNÁNÍ VYDÁVANÝCH DOKUMENTŮ

POUKAZ (LEX VOUCHER)

POUKAZ 10 % (ODSTUPNÉ)

AKCE 125

Zákon č. 185/2020 Sb.

Zákon č. 185/2020 Sb.

naše aktivita

Platnost do

31. 8. 2021

12 měsíců od vystavení

31. 3. 2021

Typ dokumentu

poukaz

poukaz

Dodatek ke Smlouvě o zájezdu

Komu se vydává

objednavateli

objednavateli

objednavateli

Jak lze získat

vydá CK v případě, že zájezd se nebude konat z důvodu vyšší moci

vydá CK na žádost zákazníka v případě, že smlouva o zájezdu zanikla podle § 2533 občanského zákoníku (storno)

zákazník aktivně požádá nejpozději 30 dnů před odletem

Hodnota

100 % uhrazených plateb, bez pojištění

10 % ze zaplaceného odstupného (ze stornopoplatků)

125 % hodnoty uhrazených plateb, bez pojištění

Směnitelnost za peníze

ANO

NE

NE

Lze odmítnout

NE (pouze výjimky)

-

-

ZPĚT NA SEZNAM VÝHOD A BONUSŮ
ZÁJEZDY S TERMÍNEM ZAHÁJENÍ: OD 1. ZÁŘÍ DO 31. ŘÍJNA 2020

Zájezdy s termínem zahájení od 1. září do 31. října 2020 nepodléhají zákonu č. 185/2020 Sb. (Lex voucher).

Ještě než se rozhodnete odstoupit od smlouvy o zájezdu (zrušit smlouvu o zájezdu), zvažte, zda raději nevyužít jinou, výhodnější variantu řešení, například AKCE 125 – viz výše, která platí i pro zájezdy s odletem po 1. září.

Odstoupí-li zákazník od Smlouvy o zájezdu na základě svého svobodného rozhodnutí, nebo odstoupí-li CK od Smlouvy o zájezdu před zahájením zájezdu z důvodu porušení povinnosti zákazníka (tj. podle § 2533 občanského zákoníku), je CK po zákazníkovi, se kterým se takto Smlouva o zájezdu ruší a objednavateli zájezdu, po obou společně a nerozdílně, oprávněna požadovat zaplacení odstupného ve výši stanovené Smlouvou o zájezdu.

ZPĚT NA SEZNAM VÝHOD A BONUSŮ
Dětské slevy

Pro Vaše děti na přistýlce (v doprovodu dvou osob na pevném lůžku) nabízíme široký výběr zájezdů se speciálními dětskými slevami*.

DÍTĚ ZCELA ZDARMA – Vaše dítě na přistýlce v doprovodu dvou osob na pevném lůžku poletí ve všech termínech a po celou sezonu zcela zdarma.
Akci „DÍTĚ ZCELA ZDARMA“ lze kombinovat pouze se slevou za včasný nákup, a to pouze ve vybraných termínech (výjimku tvoří odměna za platbu on-line a e-sleva, lze poskytnout), nelze kombinovat s žádnou další slevou, akcí či speciální nabídkou (např. Senior program 55PLUS). Při úhradě zájezdu z nabídky CK Alexandria na léto 2020 lze akceptovat hodnotové poukázky (např. Sodexo apod.) nebo slevové kupony (např. šeky ALEXANDRIA Bonus Klubu). Počet míst je limitován.

DVĚ DĚTI ZCELA ZDARMA – Vaše děti na přistýlkách v doprovodu dvou osob na pevném lůžku poletí ve všech termínech a po celou sezonu zcela zdarma.
Akci „DVĚ DĚTI ZCELA ZDARMA“ nelze kombinovat s žádnou slevou (např. se slevou za včasný nákup apod.), akcí či speciální nabídkou (např. SENIOR PROGRAM 55PLUS) a ani nelze využít současně s úhradou zájezdu slevovými kupony. Lze poskytnout pouze odměnu za platbu on-line a e-slevu a uplatnit šeky ALEXANDRIA BONUS KLUBU a hodnotové poukázky (např. Sodexo poukázky apod.). Počet míst je limitován.

DÍTĚ POBYT ZDARMA – Vaše dítě na přistýlce v doprovodu dvou osob na pevném lůžku má ve všech termínech a po celou sezonu pobyt zdarma, zaplatíte pouze zvýhodněnou cenu letenky. Slevy se neposkytují osobám na přistýlce.

DÍTĚ POBYT a STRAVA ZDARMA – Vaše dítě na přistýlce v doprovodu dvou osob na pevném lůžku má ve všech termínech a po celou sezonu pobyt a příslušnou stravu zdarma, zaplatíte pouze zvýhodněnou cenu letenky. Slevy se neposkytují osobám na přistýlce.

Děti do 2 let věku (děti, které v době návratu uvedený věk nedovršily) bez nároku na lůžko v hotelu a sedačku v letadle jsou zcela zdarma (není-li u dané destinace uvedeno jinak).
Aktuální cenu zájezdu (nebo také „celkovou cenu“ dle zák. č. 159/1999 Sb.) a informace o volných místech pro děti zcela zdarma naleznete vždy na těchto www stránkách. Ceny zájezdů můžete zjistit i ve všech značkových prodejnách CK ALEXANDRIA, prodejnách ALEXANDRIA PARTNER, u všech autorizovaných prodejců CK ALEXANDRIA či telefonicky na 270 007 007.

*/ Věk dítěte, do kterého je možné slevu poskytnout, se u jednotlivých hotelů liší. Najdete jej vždy v detailu daného hotelu. Slevu pro děti do určitého věku lze poskytnout pouze před dovršením daného věku dítěte (např. na slevu pro dítě na přistýlce od 2 do 14 let má nárok pouze dítě, kterému v době návratu ze zájezdu ještě nebylo 14 let).

Pro více informací nás můžete kontaktovat zde.

ZPĚT NA SEZNAM VÝHOD A BONUSŮ
Dospělé osoby na přistýlkách za zvýhodněnou cenu

Pro dospělé osoby na přistýlkách (v doprovodu dvou osob na pevném lůžku) nabízíme zvýhodněné ceny (od 7 990 Kč) ve vybraných ubytovacích kapacitách. Zájezdy se zvýhodněnou cenou pro dospělé osoby na přistýlkách.

ZPĚT NA SEZNAM VÝHOD A BONUSŮ
Dotované zájezdy pro seniory - Senior program 55PLUS (SLEVA 50%)

Ve vybraných termínech speciální sleva 50% pro druhou (u vícelůžkových kapacit vždy poslední) osobu starší 55 let na pevném lůžku nebo ubytování v jednolůžkovém pokoji za zvýhodněnou cenu pro osobu starší 55 let.

SENIOR PROGRAM 55PLUS je možné uplatnit pro osobu starší 55 let, i pokud s ní cestují osoby, které uvedený věk nedovršily. Akci SENIOR PROGRAM 55PLUS nelze kombinovat s žádnou jinou slevou (výjimku tvoří odměna za platbu on-line a e-sleva, které lze poskytnout) či akcí a nelze využít současně s úhradou zájezdu hodnotovými poukázkami nebo slevovými kupony (nelze uplatnit ani šeky Alexandria Bonus Klubu). Za dotované zájezdy z nabídky SENIOR PROGRAM 55PLUS nevzniká nárok na šeky Alexandria Bonus Klubu pro žádnou z osob uvedených ve Smlouvě o zájezdu. Sleva 50% je limitována počtem míst, bude-li počet míst naplněn, CK speciální slevu 50% sníží (do budoucna, nikoliv zpětně), případně zruší. Aktuální výše speciální slevy v rámci senior programu je uvedena na těchto www stránkách. Seznam hotelů kde můžete využít Senior program 55PLUS najdete zde.

ZPĚT NA SEZNAM VÝHOD A BONUSŮ
Animační programy:

Klubové hotely Alexandria patří již léta mezi největší hity v naší nabídce a každoročně vzbuzují mezi Vámi, našimi klienty, ohromný ohlas a velké nadšení. Kromě spousty dalších výhod a lákadel v nich na Vás čekají naši čeští animátoři s programem plným zábavy pro děti i dospělé. Rodinné lehké denní animační programy v češtině v Alexandria Club hotelech, to jsou:

 • profesionální české animační týmy
 • bohaté animační programy pro děti i dospělé v češtině
 • sportovní i nesportovní aktivity a soutěže o ceny
 • aquaerobic, čas pro fitness, zumba
 • zábavné hry, výtvarné kurzy, kulturní programy
 • večerní zábava pro děti i rodiče
ZPĚT NA SEZNAM VÝHOD A BONUSŮ
E-SLEVA@

Máme pro Vás další slevu!
Ke slevám za včasný nákup, dětem zcela zdarma, odměně za platbu on-line a dalším slevám a výhodám jsme pro Vás připravili další slevu, kterou od nás můžete nyní získat. E-sleva@ je časově omezená akční sleva, kterou získáte velmi jednoduše. Stačí si vybrat některý ze zájezdů označených logem a při kalkulaci Vámi vybraného zájezdu zadat e-mailovou adresu, udělit cestovní kanceláři ALEXANDRIA a.s. souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a e-slevu si aktivovat.

Postup pro získání e-slevy:
Vše je velmi jednoduché. Hledejte logo u jednotlivých hotelů, vyberte si termín dle svých preferencí a klikněte na zelené tlačítko Rezervovat. Po zadání požadovaného počtu osob a jejich věků Vám v uvedené kalkulaci nabídneme možnost aktivovat si další slevu. Stačí zadat e-mailovou adresu a e-slevu aktivovat.

Akce platí do odvolání (včetně), týká se pouze objednávek uzavřených od 1. 10. 2019 do odvolání a nelze uznat se zpětnou platností.

Akci lze uplatnit:
 • při prodeji všech zájezdů označených logem
 • i pokud cestuje pouze jedna osoba.

Akci lze využit současně:
 • se slevou za včasný nákup,
 • s odměnou za platbou on-line,
 • se slevou pro členy Alexandria bonus klubu (14%),
 • s akcí Dítě zcela zdarma,
 • s akcí Dvě děti zcela zdarma,
 • s programem Senior 55PLUS,
 • s akcí Záloha jen 990 Kč,
 • s úhradou zájezdu hodnotovými poukázkami nebo slevovými kupony (např. šeky ALEXANDRIA BONUS KLUBU).

Akci nelze kombinovat:
 • s žádnou další slevou
 • se speciálními nabídkami (např. pro školy, pro zaměstnance firem, státní správy apod.)

ZPĚT NA SEZNAM VÝHOD A BONUSŮ
Odměna za platbu on-line

Odměnu za platbu on-line získáte za provedení kompletní rezervace zájezdu a on-line platby (platební kartou nebo převodem z účtu na účet) zálohy nebo celé částky (v případě rezervace ve lhůtě kratší než 60 dnů před odjezdem).

Výše odměny za platbu on-line se řídí následujícími pravidly:
Odměna za platbu on-line 500 Kč – cena zájezdu za osobu 14 000 Kč a více.
Odměna za platbu on-line 400 Kč – cena zájezdu za osobu od 11 000 do 13 999 Kč.
Odměna za platbu on-line 300 Kč – cena zájezdu za osobu od 9 000 do 10 999 Kč.
Odměna za platbu on-line 200 Kč – cena zájezdu za osobu od 7 000 do 8 999 Kč.
Odměna za platbu on-line 100 Kč – cena zájezdu za osobu od 2 000 do 6 999 Kč.

Odměnu za platbu on-line získá každá platící osoba (včetně dětí a osob na přistýlkách) za podmínek, že celková cena zájezdu je vyšší než 2 000 Kč.

Jak získat odměnu za platbu on-line v rámci webových stránek CK Alexandria?

 • vybrat hotel a termín
  (vybráním hotelu s následným výběrem termínu Vaší dovolené můžete začít svou rezervaci kliknutím na zelené tlačítko rezervovat)
 • zadat počet osob a jejich věk
  (zadáním věku všech účastníků zájezdu Vám bude nabídnut výběr ubytovacích kapacit - počet a typ)
 • vyplnit kompletní rezervaci
  (v dalším kroku rezervace zvolíte možnost Konečná cena včetně odměny za platbu on-line a vyplníte kompletní rezervační formulář. Tento krok Vám zabere jen pár minut. Kliknutím na zelené tlačítko zaplatit a objednat se přesunete do kroku Platba)
 • provést on-line platbu
  (v kroku Platba si zvolíte jednu z on-line platebních metod a zadáte výši úhrady. Následným kliknutím na tlačítko Zaplatit budete přesměrování do zabezpečeného platebního rozhraní, kde provedete platbu)
 • potvrzení objednávky
  (po provedení platby za zájezd budete přesměrování zpět na stránky www.alexandria.cz, kde v přehledu plateb uvidíte připsanou platbu za zájezd, uvidíte ji i v návrhu Smlouvy o zájezdu, která Vám byla zaslána na Váš e-mail. Naši pracovníci Vás budou kontaktovat v nejbližší době)
ZPĚT NA SEZNAM VÝHOD A BONUSŮ
K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace Poučení o cookies