Smlouva o zájezdu, Smluvní podmínky a další dokumenty

Pokud si chcete objednat zájezd online, pak si přečtěte tento návod.

1. Rezervace

Rezervaci konkrétního termínu lze provést osobně, telefonicky, e-mailem nebo on-line prostřednictvím internetu. Rezervace platí 5 dní (pokud Vám pracovníci CK nestanoví jinak, rezervujete-li on-line, není-li stanoveno v potvrzení rezervace nebo v návrhu Smlouvy o zájezdu jinak). V případě, že v této lhůtě neuzavřete Smlouvu o zájezdu, rezervace zaniká.

2. Smlouva o zájezdu

Pokud z jakéhokoli důvodu nechcete zájezd rezervovat online, můžete vyplnit Smlouvu o zájezdu - přihlášku ručně.
Zde si můžete stáhnout formulář:

Vyplňte všechny údaje, které se týkají Vás i Vašich spolucestujících (účastníků zájezdu) ve Smlouvě o zájezdu. V případě, že nemáte spolucestujícího a přejete si být ubytován/a sám/sama, přeškrtněte ve Smlouvě o zájezdu zbývající kolonky s údaji o spolucestujících.

3. Podmínky účasti na zájezdu

Podmínkou účasti na zájezdu je dodržování nejen zákonných norem, ale i podmínek stanovených Smlouvou o zájezdu (včetně jejích součástí), přepravních podmínek jednotlivých dopravců, ale i hotelových a ubytovacích řádů. Důkladně se, prosím, seznamte s Informacemi obsaženými na příslušném formuláři dle vyhlášky č. 122/2018 Sb. o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb (kliknutím zde na tento text), Smluvními podmínkami CK Alexandria (kliknutím zde na tento text) a s Důležitými informacemi o organizaci dopravy, ubytování, rozsahu a kvality služeb (kliknutím zde na tento text), Informacemi a přístupem k osobním údajům (kliknutím zde na tento text) a s předáváním osobních údajů do třetích zemí (cestuje-li zákazník do zemí mimo EU, kliknutím zde na tento text), které tvoří část obsahu Smlouvy o zájezdu a jsou pro zákazníka a CK závazné.

4. Uzavření Smlouvy o zájezdu

Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK vzniká uzavřením Smlouvy o zájezdu, ke kterému dojde na základě zákazníkem (objednatelem) podepsané Smlouvě o zájezdu a jejím potvrzením (podepsáním) ze strany CK. Požadovaná záloha je splatná (není-li stanoveno dle Smlouvy o zájezdu, nebo v katalogu u příslušného zájezdu jinak) nejpozději 7 dnů od uzavření Smlouvy o zájezdu. Datum splatnosti zálohy nebo souhrnné ceny pak bude uvedeno na Smlouvě o zájezdu. Samotná Smlouva o zájezdu představuje „potvrzení zájezdu“ ve smyslu ustanovení § 2525 o.z.

5. Bezplatná změna Smlouvy o zájezdu

Zákazník je oprávněn (s výjimkou postoupení Smlouvy o zájezdu ve smyslu ustanovení §2532 OZ) navrhnout písemně CK bezplatnou změnu Smlouvy o zájezdu (v případě uzavření Smlouvy o zájezdu do 30. 4. 2020) spočívající ve změně zájezdu (termínu odjezdu/odletu, délky pobytu, destinace, hotelu, místa odjezdu/odletu a příjezdu/příletu), a to za následujících podmínek:

 • zákazník tak učiní (doručí návrh CK) nejpozději 10 dní před termínem zahájení zájezdu,
 • musí se jednat o zájezd na léto 2020 – Letecké zájezdy nebo na léto 2020 - Zájezdy vlastní a autobusovou dopravou,
 • nesmí se jednat o zájezd, kde let je provozován na pravidelných linkách,
 • nesmí se jednat o zájezdy, které nepořádá CK Alexandria,
 • má-li zákazník sjednáno (i ve prospěch všech účastníků) cestovní pojištění Alexandria Europe (při podpisu Smlouvy o zájezdu),
 • zájezd (nový), který si zákazník vybere (namísto původního), se bude minimálně (tedy nejméně) shodovat s původním zájezdem (s výjimkou hotelu v konkrétní destinaci) podle uzavřené Smlouvy o zájezdu, tedy nový zájezd musí být shodný minimálně ve všech podstatných parametrech určujících charakter zájezdu a jeho podmínky:
  - nesmí dojít ke změně počtu zákazníků,
  - nesmí dojít ke změně počtu dospělých a dětí,
  - nesmí dojít ke změně počtu platících osob,
  - nesmí dojít ke změně jmen zákazníků,
  - termín konání nového zájezdu by měl být co nejdříve k původnímu termínu,
  - délka nového zájezdu musí být minimálně stejná jako délka zájezdu původního,
  - musí být zachována kategorie hotelu, typ ubytování a rozsah stravování,
  - nový zájezd musí být v minimálně stejné ceně.
  Porovnávají se vždy souhrnné ceny (ceny zájezdů bez slev) platné ke dni vydání ceníku Léto 2020 - Letecké zájezdy nebo ceníku Léto 2020 – Vlastní a autobusová doprava, tj. 12. 11. 2019.
 • v případě, že cena nového zájezdu bude vyšší, než cena původního zájezdu, je zákazník povinen tento rozdíl doplatit před odjezdem na zájezd (bezplatná změna Smlouvy o zájezdu se vztahuje jen k částce, kterou uhradil zákazník za původní zájezd),
 • cena nového zájezdu je zákazníkovi účtována za celkovou cenu (cenu zájezdu bez slev) platnou ke dni vydání ceníku Léto 2020 - Letecké zájezdy nebo ceníku Léto 2020 – Vlastní a autobusová doprava, tj. 12. 11. 2019.
 • na nový zájezd nelze uplatnit slevy za včasný nákup (toto ustanovení neplatí, pokud je změna prováděna v době platnosti této slevy),
 • na nový zájezd nelze uplatnit žádnou další slevu,
 • nový zájezd nesmí být z nabídky PROGRAM SENIOR 55PLUS (toto ustanovení neplatí, je-li i původní zájezd z nabídky PROGRAM SENIOR 55PLUS a změna prováděna v době platnosti této akce),
 • nový zájezd nesmí být z nabídky DÍTĚ ZCELA ZDARMA (toto ustanovení neplatí, je-li i původní zájezd z nabídky DÍTĚ ZCELA ZDARMA a změna prováděna v době platnosti této akce),
 • bezplatnou změnu Smlouvy o zájezdu 10 dní před termínem zahájení zájezdu lze využit jen jednou.

CK si vyhrazuje právo o návrhu zákazníka rozhodnout (tj. přijmout návrh na změnu Smlouvy o zájezdu na základě posouzení, zda jsou splněny všechny podmínky uvedené výše, anebo nebrání-li tomu jiná okolnost) a své rozhodnutí zákazníkovi sdělit. Pokud s návrhem souhlasí, zašle zákazníkovi vhodným způsobem akceptaci návrhu změny Smlouvy o zájezdu a stanoví podmínky pro uzavření změny Smlouvy o zájezdu (např. doplatek ceny atd., a to v případě uvedeném výše). Pokud návrh neakceptuje, sdělí tuto skutečnost (bez nutnosti odůvodnění) vhodným způsobem zákazníkovi. Pokud zákazníkovi CK nesdělí své rozhodnutí do pěti dnů od doručení návrhu zákazníka, má se za to, že CK návrh odmítla.

6. Způsob úhrady (údaj o způsobu platby, časovém rozvrhu plateb a výše zálohy, jakož i o poplatcích, které nejsou zahrnuty do souhrnné ceny)

Naše CK nabízí svým zákazníkům několik možností úhrady souhrnné ceny:

 1. bezhotovostní způsob platby
  • bankovním převodem nebo složenkou na číslo účtu 4364362/0800, Česká spořitelna, a.s., Praha 4. Jako variabilní symbol vždy uveďte číslo Vaší rezervace
  • platební kartou na pobočce nebo on-line na www.alexandria.cz.
 2. v hotovosti (ale jen do výše stanovené zákonem o omezení plateb v hotovosti, tj. 270 000 Kč) Zaplatíte-li souhrnnou cenu zájezdu (dále jen cenu zájezdu) nebo zálohu (zálohy) a doplatek přímo v naší CK, naše CK Vám vydá doklad o zaplacení.
Záloha na osobu činí (není-li ve Smlouvě o zájezdu, anebo v katalogu u příslušného zájezdu uvedeno jinak) 5 000 Kč za každého zákazníka CK (účastníka zájezdu) - dospělou osobu a 1 000 Kč za každého zákazníka CK (účastníka zájezdu) – dítě daného věku. U zájezdů v celkové ceně do 10 000 Kč na osobu činí záloha 50 %. Doplatek musí naše CK obdržet nejpozději 30 dní před stanoveným odjezdem. V případě, že naše CK v této lhůtě doplatek neobdrží, je oprávněna od Smlouvy o zájezdu odstoupit a místo obsadit jinými zákazníky, přičemž se bude dále postupovat podle Smluvních podmínek CK Alexandria.
V případě rezervace ve lhůtě kratší než 30 dnů před odjezdem uhradí zákazník (objednatel) cenu zájezdu v celkové výši objednaných služeb při uzavření Smlouvy o zájezdu na účet CK bankovním převodem, platební kartou, složenkou nebo v hotovosti. I v tomto případě nezapomeňte uvést variabilní symbol, který tvoří číslo Vaší rezervace.

Pokud zákazník uhradí na základě vlastního rozhodnutí jakoukoli část ceny zájezdu proviznímu prodejci (nikoliv CK), bude mít CK jeho povinnost uhradit cenu zájezdu za splněnou až okamžikem, kdy jí bude cena zájezdu uhrazena, resp. připsána na účet. CK doporučuje svým zákazníkům, aby při uzavření Smlouvy o zájezdu s provizním prodejcem provedli kontrolu požadované ceny zájezdu včetně platebních podmínek s cenou a platebními podmínkami požadovanými CK.

V ceně zájezdu je zahrnuto (není-li uvedeno jinak):
 • letecká přeprava včetně letištních a bezpečnostních tax, palivové přirážky a emisního příplatku
 • transfery do pobytového místa a zpět
 • ubytování – počet noclehů a služby dle popisu v tabulkách
 • česky/slovensky mluvící delegát (není-li uvedeno jinak)
 • pojištění proti úpadku cestovní kanceláře.
K ceně zájezdu lze na objednávku zákazníka připlatit (nepovinné příplatky):
 • volitelné doplňkové služby
 • doporučený příplatek za komplexní cestovní pojištění včetně pojištění léčebných výloh, storna zájezdu a nevyužité dovolené
 • (podrobnosti viz Info o cestovním pojištění)
  storno/plnění do 50 000 Kč 590 Kč/osoba starší 15 let/pobyt
  storno/plnění do 50 000 Kč 350 Kč/dítě od 0 do 15 let/pobyt
  Katalogové ceny uvedené v tabulce tvoří spolu s nepovinnými příplatky celkovou cenu zájezdu. Je-li pro konkrétní zájezd (a osobu) poskytována sleva, pak informace o slevách (jejich aktuální výši a jejich uplatnění) naleznete na našich těchto internetových stránkách.

  Pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře:

  Pro zákazníka:

  Vyplněnou a podepsanou Smlouvu o zájezdu zašlete e-mailem na rezervace@alexandria.cz nebo poštou na naše pobočky.

  Pro agenturu/provizního prodejce:

  Po vyplnění Smlouvy o zájezdu ji zašlete faxem na číslo 222 251 602, e-mailem na smlouva@alexandria.cz nebo poštou na adresu:
  CK ALEXANDRIA, 120 00 Španělská 2, Praha 2.

  Upozornění pro zákazníky:

  Zájezdy z nabídky na léto 2020 – Letecké zájezdy Pro výpočet ceny zájezdu (včetně ceny za dopravu) byla použita cena ropy a leteckého paliva (pohonných hmot) ke dni 27. 9. 2018. Pro výpočet ceny zájezdu byl použit směnný kurz ČNB střed (EUR/Kč a USD/Kč) ke dni 30. 8. 2019.

  Zájezdy z nabídky na léto 2020 – Zájezdy vlastní a autobusovou dopravou Pro výpočet ceny zájezdu byl použit směnný kurz ČNB střed (EUR/Kč a USD/Kč) ke dni 30. 8. 2019.

  Zájezdy z nabídky na zimu a jaro 2019/2020 (Exotika) Pro výpočet ceny zájezdu byla použita cena ropy a leteckého paliva ke dni 31. 7. 2019. Pro výpočet ceny zájezdu byl použit směnný kurz ČNB střed (EUR/Kč a USD/Kč) ke dni 31. 7. 2018.

  Zájezdy z nabídky na zimu a jaro 2019/2020 (Lyžařské zájezdy) Pro výpočet ceny zájezdu byl použit směnný kurz ČNB střed (EUR/Kč a USD/Kč) ke dni 31. 7. 2019.

  Individuální zájezdy Pro výpočet ceny u individuálních zájezdů bude použit směnný kurz ČNB střed (EUR/Kč a USD/Kč) ke dni uzavření Smlouvy o zájezdu.

  Nemáte-li prohlížeč PDF souborů, zde si jej můžete stáhnout a nainstalovat:
  Acrobat Reader - prohlížeč PDF souborů - velikost souboru cca 25MB!
  (soubor si uložte na disk, potom jej dvojím kliknutím spusťte a nainstalujte)

  Pokud i přesto budete mít problémy se čtením nebo instalací PDF souborů či Acrobat Readeru, napište nám a naši technici Vám ochotně pomůžou problémy vyřešit k Vaší spokojenosti, případně najdou jiné řešení.
  Mailovat můžete na adresu: rezervace@alexandria.cz.

  CK ALEXANDRIA Vám děkuje za Vaši přízeň a přeje Vám příjemnou dovolenou u moře.

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace Poučení o cookies